Imashina pachamamapi murukunamanta pukuchina yachay

SECCION(ES): 

  • A  A  A  A  

Chimborazo marka kamaypak, PROMAREN kamayka Sanjapamba, llaktapi yachaykunata paktachirkakunami imashina pacha mamapi tiyashka ama wañushpa katichun, shinallatak murukunata imashina pukuchinamanta yachaykunami paktarka llaktamanta ayllukunawan, shinallatak  llaktapi may  sumak rikuchikuna tiyashkakunamantapash rimarkakunami.

email

PUBLICACIONES RELACIONADAS